wtorek, 6 grudnia 2011

wycieki z instalacji chłodniczch

Bezpieczeństwo stosowania palnych czynników chłodniczych, do których należy amoniak, nie zależy obecnie od techniki, lecz wiąże się z przepisami, które muszą być przestrzegane, a różnią się między sobą - niekiedy bardzo znacznie - w poszczególnych krajach. Najbardziej szczegółowe przepisy, obejmujące niemal wszystkie najważniejsze aspekty bezpieczeństwa eksploatacji dużych amoniakalnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacji, znajdują się w USA. 
   Obecnie w Unii Europejskiej obowiązuje seria norm bezpieczeństwa czynników chłodniczych PN-EN 378 . Amoniak jest stosowany w technice chłodniczej i klimatyzacji od ponad 130 lat. Toteż żaden inny czynnik chłodniczy nie został tak dokładnie wypróbowany jak amoniak. Amoniak jest czynnikiem najczęściej stosowanym w Polsce i na świecie, jest bowiem bezkonkurencyjny w zakresie temperatur od 0oC do -50oC. W krajach Unii Europejskiej i USA amoniak stanowi ponad 70% masy wszystkich stosowanych czynników chłodniczych i klimatyzacji. Średnia bezwzględna zawartość tego czynnika w instalacjach przemysłowych wynosi 5,77 tony (dane holenderskie), zaś średnia zawartość amoniaku w jednej instalacji, odniesiona do jej mocy chłodniczej, wynosi 7,5 kg/1 kW. Wyraźnie rysującym się obecnie trendem rozwojowym, związanym ze stosowaniem amoniakalnych urządzeń chłodniczych we wszystkich ogniwach łańcucha chłodniczego, będących na usługach przetwórstwa i dystrybucji żywności, jest dążenie do szerszego wprowadzenia urządzeń coraz mniejszych o zminimalizowanej zawartości czynnika w odniesieniu do 1 kW mocy chłodniczej instalacji. Wskaźniki powyższe znacznie poprawiają amoniakalne układy klimatyzacyjne pośrednie z chłodziwami pośredniczącymi jednofazowymi lub dwufazowymi. 

   Amoniak może na różne sposoby, w mniejszych czy większych ilościach, wyciekać niemal z każdej instalacji. Jednak najgroźniejsze są wycieki awaryjne. Większość wycieków z instalacji chłodniczej daje się sklasyfikować w następujących grupach: 
- wycieki awaryjne i techniczno-ruchowe pary amoniaku do przestrzeni wentylowanej komór chłodniczych, maszynowni i rozdzielni, 
- wyrzuty awaryjne pary amoniaku do atmosfery, do palników kominowych lub basenów wodnych przez upustowe zawory bezpieczeństwa, 
- rozlanie się amoniaku na posadzce pomieszczenia, 
- wycieki w pomieszczeniach nie wentylowanych. 
   Każdy z tych przypadków wymaga odmiennych urządzeń i sposobów przeciwdziałania awarii i likwidacji jej skutków. 
   Przyczyną i źródłem wycieków amoniaku są najczęściej: 
a) błędy w montażu i obsłudze zaworów odcinających; 
Wrzeciono poprawnie zainstalowanego zaworu powinno być ustawione pionowo i skierowane ku górze lub odchylone w bok o 90o. Zawór z wrzecionem skierowanym ku dołowi jest bardziej podatny na nieszczelności dławika. Ponadto zawór powinien być zainstalowany  klimatyzacja Warszawa na takiej wysokości nad posadzką, aby serwisant mógł go otwierać i zamykać w pozycji stojącej. W przeciwnym razie powinna być ustawiona stacjonarna drabinka. Zawór należy zamykać ręcznie, nigdy zaś przy użyciu dźwigni. Jeżeli zachodzi potrzeba użycia dźwigni aby doszczelnić zawór, oznacza to, że zawór wymaga wymiany uszczelek lub wymontowania i zastąpienia innym. Pomieszczenia zawierające zawory powinny być wentylowane i dobrze oświetlone. 
b) błędy w obsłudze instalacji chłodniczej i klimatyzacji wskutek zaniedbań lub niekompetencji; 
Błędne ustawianie zaworów podczas działania, napraw i konserwacji instalacji. Wycieki takie należą do mniej niebezpiecznych, gdyż są wykrywalne i usuwalne na długo przed osiągnięciem stężenia groźnego dla ludzi i produktów spożywczych. 
c) korozja rurociągów i wymienników ciepła jest groźna zwłaszcza po stronie niskiego ciśnienia instalacji, gdy parownik podczas odszraniania gazem staje się skraplaczem (o wysokim ciśnieniu);
d) pęknięcie naczynia ciśnieniowego, wymiennika ciepła lub jego kolektora oraz rurociągu wskutek błędów spawalniczych popełnionych podczas produkcji i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, korozji, drgań i naprężeń termicznych instalacji; 
e) uszkodzenie instalacji transportowym wózkiem widłowym lub wskutek przewrócenia się wysoko składowanego towaru; 
f) zamarznięcie wody chłodzącej w cylindrowych koszulkach sprężarki lub chłodziwa w ochładzaczu; 
g) odcięcie zaworami rurociągu wypełnionego zimnym ciekłym amoniakiem i pozostawienie go w tym stanie na dłuższy czas, co może spowodować pęknięcie rury; 
h) uderzenia hydrauliczne wskutek zassania cieczy do cylindrów sprężarki, prowadzące do uszkodzenia kadłuba sprężarki, lub praca sprężarki w obiegu mokrym co prowadzi do zatarcia sprężarki, zerwania śrub korbowodowych i rozbicia miski olejowej; 
i) przepełnienie zimną cieczą NH3 zbiornika lub parownika, prowadzi do podobnych skutków jak w pkt. g. 

czwartek, 29 września 2011

klimatyzacja w marketach

Przedstawiamy najczęściej wykorzystywane systemy klimatyzacyjne w obiektach handlowych (systemy typu WLHP – Water Loop Heat Pump oraz systemy bazujące wodzie lodowej i o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza z klimakonwektorami wentylatorowymi jako indywidualnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi). W niniejszej, ostatniej z tej serii części dokonano prezentacji scentralizowanego systemu klimatyzacyjnego, w którym proces uzdatniania powietrza dokonywany jest w centralach dachowych typu „roof-top”. Jest to jeden, z najczęściej wykorzystywanych systemów – źródeł chłodu (obok uprzednio wymienionych) dla obiektów o przeznaczeniu handlowym (hipermarkety, galerie handlowe, itp.). Podobnie jak w poprzednich publikacjach, w artykule nie poruszono zagadnień związanych z charakterystyką cieplno-wilgotnościową tego typu obiektów, lecz skupiono się na sposobie uzdatniania powietrza i konstrukcjach urządzeń realizujących ten proces. Z uwagi na mnogość różnorodnych rozwiązań oferowanych przez producentów, w artykule zaprezentowano konstrukcję i najnowsze rozwiązania stosowane w urządzeniach oferowanych przez jednego z producentów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

  Urządzenia klimatyzacyjne typu „roof-top” cechują się „kompaktowością”, tzn. w ich konstrukcji przewidziane są wszystkie elementy niezbędne do pełnego procesu uzdatniania powietrza takie jak:
● wbudowany układ chłodniczy pozwala na wytworzenie „zimna” w miejscu jego wykorzystania bez konieczności zastosowania dodatkowych oziębiaczy powietrza i źródeł chłodu w postaci agregatów chłodniczych. Często wkład sprężarkowy jest wyposażony w czterodrogowy zawór umożliwiający zmianę kierunku przepływu czynnika chłodniczego („odwrócenie” obiegu chłodniczego) i pracę urządzenia w trybie pompy ciepła;
● wbudowany system grzewczy; jako dodatkowe źródło grzania wspomagające pracę układu pompy ciepła lub w pełni pokrywające zapotrzebowanie na moc grzewczą.

`
     Pozostałe, dodatkowe elementy są identyczne jak dla typowych modułowych central klimatyzacyjnych. Nieodłączne wyposażenie stanowi, zatem:
● system odzysku ciepła z powietrza usuwanego,
● komora mieszania powietrza świeżego z powietrzem recyrkulacyjnym z pomieszczenia,
● wentylatory: nawiewny, wywiewny (oraz sekcji wymiennika skraplacza),
● nawilżacze parowe,
● system filtracji powietrza,
● itp.

     Wszystkie wymienione elementy stanowią niezmiernie istotny punkt optymalizacyjny podczas projektowania tego typu urządzeń, który związany jest z kryterium całkowitego zużycia energii elektrycznej. Szczególnie dużą uwagę należy zwrócić na jak najwyższą sprawność wszystkich podzespołów pracujących w urządzeniu. Poniżej opisano w jaki sposób analizowany producent rozwiązał problem z energochłonnością poszczególnych komponentów klimatyzacyjnych central dachowych typu „roof-top”.

niedziela, 14 sierpnia 2011

znak CEZasady swobodnego przepływu wyrobów w UE
    Kluczowym zagadnieniem dla funkcjonowania dzisiejszego jednolitego rynku wyrobów Unii Europejskiej (UE) są zasady związane ze swobodnym przepływem wyrobów w jego obrębie.
Zasady bezpieczeństwa
    U podstaw filozofii swobodnego przepływu wyrobów leżą zasady bezpieczeństwa, które do obrotu dopuszczają tylko wyroby bezpieczne tj. takie, które podczas ich stosowania nie zagrażają życiu i zdrowiu człowieka oraz środowisku. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa zawarte są w dyrektywach Nowego Podejścia (NP) wypełniających rolę obligatoryjnych przepisów prawnych przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie UE. Dyrektywy te zostały wprowadzone w ramach tzw. Nowego Podejścia do technicznej harmonizacji i normalizacji i opierającej się na następujących zasadach:
 • harmonizacja ustawodawcza została ograniczona tylko do zasadniczych wymagań bezpieczeństwa,
 • tylko wyroby spełniające zasadnicze wymagania mogą być wprowadzone do obrotu,
 • europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami zapewniają spełnienie zasadniczych wymagań na podstawie domniemanej zgodności,
 • stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne.

        Wyrób spełniający zasadnicze wymagania dopuszczony do obrotu w jednym państwie UE jest automatycznie dopuszczany do obrotu w pozostałych krajach wspólnoty. Obecnie wprowadzono 28 dyrektyw NP. obejmujących swym zakresem różne sektory wyrobów w tym część z nich dotyczy obszaru chłodnictwa.
Zasady odpowiedzialności i nadzoru rynku
    Kolejnym filarem swobodnego przepływu wyrobów są zasady odpowiedzialności producenta za wyrób wprowadzany do obrotu i stosowania oraz zasady nadzoru rynku, które mają zapobiegać i dyscyplinować producenta przed wprowadzaniem na rynek wyrobów niebezpiecznych. Dyrektywy NP nakładają na producenta obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobów, ponieważ tylko on ma prawo składania i wypełniania takiej deklaracji. Dyrektywy nakładają również obowiązek na państwa członkowskie UE zorganizowania skutecznego systemu nadzoru rynku w obrębie każdego państwa w oparciu o własne przepisy zgodne z ustaleniem tych dyrektyw. I tak w Polsce organy kontroli rynku mogą ukarać producenta w trybie administracyjnym za wprowadzenie do obrotu wyrobu niebezpiecznego grzywną zależną od stopnia szkodliwości czynu. Odpowiedzialność producenta za bezpieczeństwo wyrobu jest wzmocniona dodatkowo przez dyrektywę 85/374/EWG, która dotyczy odpowiedzialności za wadliwy wyrób. Na podstawie tej horyzontalnej dyrektywy producent ponosi również odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez wadliwy wyrób osobom oraz w mieniu

niedziela, 10 lipca 2011

technologia klimatyzacji

Nowoczesne, zaawansowane technologie klimatyzacyjne  wymagają unikalnych rozwiązań zarówno w zakresie kształtowania optymalnych warunków realizacji procesów jak i kontroli mikroklimatu w celu uzyskania żądanych parametrów oraz wskaźników techniczno-ekonomicznych produktu.
Jako przykład można tu wskazać m.in. problemy doboru warunków pracy komór do długotrwałego przechowywania owoców, kwiatów, ryb wielu innych produktów spożywczych w taki sposób, by poza okresem normalnej wegetacji spełnić normy jakościowe i sanitarno-biologiczne dostarczanych konsumentom produktów. Dotyczy to także odpowiedniego ich zabezpieczenia w przypadku konieczności transportu na duże odległości. 
     Jedną z metod długoterminowego przechowywania łatwo psujących się produktów jest zastosowanie tzw. „atmosfery kontrolowanej”, tj. warunków obniżonego ciśnienia powietrza (komora hipobaryczna o ciśnieniu 30÷50kPa), lub wzbogacenie jej przez gazy neutralne (np. argon). Dzięki temu, niższa zawartość tlenu w atmosferze komory wpływa hamująco na procesy degradacji biologicznej przechowywanych produktów.
     Inne istotne z punktu widzenia praktyki zagadnienia związane z warunkami, w których wskazane jest użycie powietrza zawierającego znaczny ładunek wilgoci (tym razem w warunkach wysokich ciśnień), to coraz bardziej popularne systemy kogeneracji, które pracują w tzw. cyklu HAT („humid air turbine”) lub też instalacje sprężonego powietrza.
     Jak łatwo wnioskować, nie tylko zachowanie się powietrza wilgotnego może stanowić poważny problem z punktu widzenia praktyki inżynierskiej. Problematyka gazów wilgotnych dotyczy też kwestii zachowania się mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku spalinowym, spalin (kotły kondensacyjne) i szeregu innych.
     Zwykle w przypadku analizy procesów wentylacji i klimatyzacji stosujemy prosty model powietrza wilgotnego oparty o założenie stałej wartości referencyjnego ciśnienia powietrza atmosferycznego (1Atm lub 100 kPa), nie zawsze pamiętając o korektach obliczeń związanych z uwzględnieniem wpływu wysokości nad poziom morza.
     Szereg opracowanych wykresów lub kalkulatorów (dostępnych także on-line) ułatwia typowe obliczenia inżynierskie, ale tylko w przypadku najczęściej spotykanych warunków mikroklimatu, tj. w dość wąskim zakresie zmian temperatury i ciśnienia powietrza (-20÷600C, 900÷1100 hPa).
     Oznacza to, że koniecznym i uzasadnionym jest opracowanie metod oraz narzędzi obliczeniowych służących ocenie zachowania się mieszanin psychrotropowych w warunkach znacznie odbiegających od standardowych warunków atmosferycznych.

środa, 22 czerwca 2011

energia w klimatyzacji

Temat efektywności energetycznej jest priorytetowy (m.in. w związku z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych) i choć początkowe działania wymagają nakładów finansowych, w dalszej perspektywie są one opłacalne także ekonomicznie. Na wstępie swojej prelekcji scharakteryzował także efektywność energetyczną Polski na tle innych Państw członkowskich UE. Niestety w stosunku do „starej 15” mamy dwa razy gorsze wyniki, jednak pocieszający jest fakt, że w grupie nowych państw członkowskich jesteśmy jednymi z lepszych w tej dziedzinie. Ponadto w latach 1990-2004 udało się ograniczyć o ponad 40% energochłonność Polski. Większy jest też spadek zużycia energii pierwotnej, mimo niewielkiego spadku zużycia energii finalnej, co po prostu oznacza podwyższenie sprawności jej wytwarzania. Przytoczona została także Dyrektywa 2005/32/WE, która wyznacza ramy w zakresie ekoprojektowania i Dyrektywa 2006/32/WE, która stawia cel oszczędzenia 9% energii w ciągu najbliższych 9 lat (do 2016 r.). Natomiast wiosenny szczyt UE określił bardziej restrykcyjne wymogi - projekt 3x20%. Postawione cele do roku 2020 są następujące:
● oszczędność zużycia energii o 20% w stosunku do zużycia, jakie dzisiaj prognozujemy na rok 2020;
● udział energii odnawialnej na poziomie 20% w całkowitej energii wytwarzanej;
● ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych.
      W projektowanej przez Ministerstwo Gospodarki ustawie o efektywności energetycznej zostanie zasygnalizowane, w jaki sposób Polska ma się wpisać w ustalenia 3x20%. W ustawie zostaną podane: mechanizmy wspierające efektywność energetyczną - m.in. projektowane jest wprowadzenie „białych certyfikatów”, które będą przyznawane za ściśle określone działania prooszczednościowe takie jak:
● zmniejszenie zużycia energii w klimatyzacji,
● zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
● ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji.
     Ilość przyznawanych białych certyfikatów będzie wprost proporcjonalna do poniesionych nakładów finansowych. Certyfikaty takie przedsiębiorstwo będzie mogło zdobyć za własne działania lub nabyć na giełdzie. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo będzie zobowiązane posiadać takie certyfikaty, a zabraknie ich na rynku, będzie mogło dokonać opłaty zastępczej.

  Celem szkoleń jest szczegółowa prezentacja metod  efektywnego zarządzania energią w zakładach przemysłowych, biurowych  zarówno kadrze zarządzającej, jak i technicznej. Specjaliści z PJCEE przeprowadzają również wstępne audyty energetyczne w zakładach przemysłowych, biurach. Skupił się natomiast na przykładach nieefektywnego wykorzystywania energii, z jakimi specjaliści zetknęli się podczas wizyt w audytowanych zakładach. W wystąpieniach pracownicy PJCEE podkreślali fakt, iż w polskim przemyśle istnieje znaczący potencjał do wykorzystywania w zakresie racjonalnego użytkowania energii w układach klimatyzacji i wentylacji.

sobota, 21 maja 2011

Agregaty klimatyzacyjne

Rozmiar: 54962 bajtów
Firma pomimo ogólnej standaryzacji, pozostaje wierna powszechnej opinii producenta agregatów chłodniczych (chillerów) zgodnych z życzeniami klientów klimkatyzacji. Specyfika obiektów w wielu przypadkach wymaga rozwiązań klimatyzacji ''na miarę''. Oprócz stopnia wyposażenia i gabarytów agregatów, często klienci wyrażają życzenia dotyczące zastosowania konkretnych materiałów na poszczególne elementy jak na rurociągi, konstrukcje nośne czy obudowy np. ze stali szlachetnej. Również takie specjalne życzenia w wielu wypadkach mogą być spełnione. Ponadto dochodzą dodatkowe usługi, jak np. montaż wymienników na zimną parę czynnika chłodniczego, odprowadzanie ciepła do odzysku lub też wstępne okablowanie elementów składowych, podzespołów, bądź całego agregatu, a także profesjonalne i wszechstronne doradztwo techniczne dla firm montujących urządzenia chłodnicze. 

 •   Układy ziębnicze i klimatyzacyjne  z systemami naturalnego ochładzania czynnika ziębniczego stosowane powinny być przy ich całorocznej eksploatacji. Udział naturalnego ochładzania w całorocznym przygotowaniu wodnego roztworu glikolu zależy od szeregu uwarunkowań, z których najistotniejsze to:
 •  wymagane temperatury czynnika ziębniczego w okresach zimowym i przejściowym,
 •  wartości obciążeń chłodniczych w okresie zimowym i przejściowym porównywalne z obciążeniami maksymalnymi,
 •  moce cieplne (chłodnicze) stosowanych wentylatorowych chłodnic roztworu glikolu porównywalne z obciążeniami chłodniczymi pomieszczeń w okresie przejściowym.

         Korzystając z danych przeciętnego czasu występowania temperatur powietrza zewnętrznego w cyklu rocznym wyznaczono przeciętną roczną liczbę godzin z temperaturami zewnętrznymi równymi lub niższymi od danej temperatury oraz procentowy udział występowania wybranych przedziałów temperatur powietrza zewnętrznego. .

  Z wykresów tych wynikają następujące wnioski:
 •  przy temperaturach czynnika ziębniczego 5/10oC jego przygotowanie przez naturalne chłodzenie jest możliwe przez 18÷21% czasu rocznej eksploatacji oraz dodatkowo przez 17÷19% czasu rocznej eksploatacji naturalne chłodzenie może być jako wspomagające,
 •  przy temperaturach czynnika ziębniczego 10/15oC naturalne ochładzanie może zapewnić jego przygotowanie przez 35÷40% czasu rocznego ponadto przez 17÷19% cyklu rocznego może być wspomagającym pracę urządzenia ziębniczego,
 •  przy temperaturach czynnika ziębniczego 14/17oC (belki chłodzące) naturalne ochładzanie może zapewnić jego przygotowanie przez 46÷52% czasu rocznego ponadto przez 17÷19% cyklu rocznego może być wspomagającym pracę urządzenia ziębniczego.

         Czas wykorzystania naturalnego ochładzania czynnika ziębniczego w rocznym cyklu pracy układów chłodniczych obrazuje ograniczenie okresu utrzymania w gotowości do pracy agregatów klimatyzacyjnych oraz czas niezbędnej pracy sprężarek przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Energetyczne efekty uzyskiwane w wyniku stosowania systemu naturalnego ochładzania czynnika ziębniczego wyznacza się indywidualnie dla każdego układu chłodniczego przy uwzględnieniu całorocznego poboru energii ziębniczej przez urządzenia i systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne.
 • sobota, 23 kwietnia 2011

  regulacja w klimatyzacji

  Kontrola nad funkcjami takimi jak: regulacja temperatury, ciśnienia czynnika chłodniczego, uruchamiania i kontroli procesów odszraniania, automatycznej zmiany wartości temperatury w zależności od pory dnia, kontroli stanu zaszronienia parownika, ilości i kolejności włączania sprężarek, przypisana została układom mikroprocesorowym.
     Dzisiejsze systemy sterowania pracą urządzeń klimatyzacyjnych obok funkcji podstawowych - regulacja zadanych wartości, mają za zadanie automatyczne przekazywanie danych z informacją o pracy urządzeń poprzez linie telefoniczne, komunikatami SMS, e-mailem, przez internet do centrali serwisowej. Takie rozwiązania zostały podyktowane potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa składowanych towarów w instalacjach chłodniczych, polepszeniem komfortu warunków klimatycznych w biurach, laboratoriach, komorach specjalistycznych.
     Inwestor zostaje dziś odciążony, od problemów związanych z eksploatacją i obsługą układów klimatyzacji. Te obowiązki przejmuje profesjonalny serwis, posiadający wymaganą wiedzę i wyposażony we właściwy sprzęt.
     Przykładem kompleksowego zastosowania automatyki w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji jest montowany przez firmę SYSTHERM system sterowania i monitoringu NEWEL i NEWEL 2. Podstawowymi elementami systemu są elektroniczne sterowniki wykorzystujące mikroprocesorowe układy sterowania. Muszę przerobić klimatyzator aby chłodził do 10 stopni. Wiem że było już trochę tematów na ten temat na forum. Chcę go tak przerobić aby jak najmniej grzebać w jego wnętrznościach. Zastanawiałem się czy gdybym zmienił termistor NTC (czujka temperatury) na inny, czy wtedy w zależności od dobranej oporności termistora klimatyzator powinien działać na niższe temperatury Skoro wiesz, że takie tematy już były, to pewnie je czytałeś. I pewnie wiesz jakie mogą być konsekwencje przeróbki. Możesz sobie zamienić termistor, czy nawet zamontować termostat pokojowy, ale czy uzyskasz 10*C lub na jak długo to inna sprawa. Mogą one zarządzać procesami w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W układach chłodniczych, komorach, przechowalniach, magazynach sterują: 


  • temperaturą,
  • ciśnieniem skraplania i parowania,
  • wilgotnością względną powietrza,
  • zmianą punktu pracy w zależności od pory dnia,
  • przesyłaniem danych pochodzących ze sterowanego obiektu do centrali serwisowej,
  • zgłaszaniem alarmu o nieprawidłowej pracy urządzeń.

     W klimatyzacji, gdzie wymagane jest zapewnienie optymalnych warunków pracy zarówno dla personelu, jak i urządzeń technicznych zarządzają:
  • kontrolą i regulacją poziomu temperatury pomieszczeń,
  • pomiarem i korekcją wilgotności powietrza w pomieszczeniach,
  • pomiarem stężenia gazów szkodliwych,
  • alarmowaniem o wszelkich zmianach parametrów, różniących się od wartości zadanych,
  • prawidłową reakcją umożliwiającą przywrócenie pracy układów do wartości zadanych. 

  piątek, 8 kwietnia 2011

  klimatyzacja supermulti

  Zasada działania rekuperatorów jest niezwykle prosta i polega na odzysku ciepła jawnego, czyli ciepła przekazywanego w wyniku przewodzenia, konwekcji i promieniowania w wymienniku przeponowym (na ogół płytowym krzyżowo-prądowym). W prostym tłumaczeniu jego działanie polega na przekazywaniu energii z jednego medium do innego. Uzyskiwana w praktyce skuteczność odzysku ciepła sięga wartości 70%. Należy pamiętać, że podstawową funkcją rekuperatora jest zapewnienie wentylacji budynku, a nie jego ogrzanie czy ochłodzenie. 

   
  Rys. 1. Rekuperator Lossnay 

     Elementem mającym bardzo dużo wspólnego z wentylacją jest oczywiście klimatyzacja, która jest obecnie coraz częściej stosowana, a w niedalekiej przyszłości będzie podstawą dopuszczenia do użytkowania i certyfikacji np. budynków biurowych, pomieszczeń handlowo-usługowych, czy wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej. Aktualnie coraz częściej dąży się do poprawy warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń, do poprawy jakości powietrza również poprzez odpowiednią filtrację, a w wyniku tego otrzymanie warunków zbliżonych do idealnych. 


  Idealny układ dla hoteli, biur oraz pomieszczeń użyteczności publicznej. Długość instalacji chłodniczej do 250 metrów. Szeroki zakres jednostek wewnętrznych umożliwia dopasowanie do najbardziej wymagających klientów. Zastosowanie Sprężarki „Digital Scroll” zapewnia regulację wydajności od 10 do 100 %.
  • Opis produktu:
  Nowy system klimatyzacji Multi DRC „DIGITAL REFRIGERATING CONTROL”, na proekologiczny czynnik chłodniczy R407 C, z regulacją wydajności wyjściowej (chłodzenie i ogrzewanie), dostępny w szerokiej skali jednostek wewnętrznych. Dostępnych jest 47 jednostek wewnętrznych z jednofazowym źródłem zasilania, podzielonych na 6 różnych typów o wydajności od 2,2 kW do 14 kW.
  Dostępne są 3 jednostki zewnętrzne z trójfazowym źródłem zasilania o wydajnościach 10, 14 i 28 kW.
  Istnieje możliwość podłączenia maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych do jednej zewnętrznej.
  Kontrola ilości czynnika chłodniczego do jednostek wewnętrznych jest zapewniona przez elektroniczne zawory rozprężne.
  Główne zalety systemu Multi DRC to szybka i dokładna odpowiedź na zmiany termiczne, brak zakłóceń elektromagnetycznych, oszczędność energii. System wykorzystuje tylko dwie średnice rur (ciecz/gaz) brak konieczności stopniowania.

   
  Rys. 2. Przykładowa symulacja temperatur przy zastosowaniu urządzenia GUF-50RD2 

    Biorąc pod uwagę wszystkie zalety stosowania rekuperacji, wentylacji i klimatyzacji firma Mitsubishi Electric poczyniła krok naprzód i przygotowała urządzenie, które przy niewielkich gabarytach łączy w sobie wszystkie wyżej wymienione funkcje. Tymi urządzeniami są rekuperatory z zastosowanym wewnątrz parownikiem. Urządzenia te należą do grupy typu GUF serii RD2. 
     Urządzenie z serii RD2 składa się z dwóch głównych podzespołów: rekuperatora energii cieplnej Lossnay oraz parowacza jednostki wewnętrznej klimatyzatora. 

   
  Rys. 3. Układ sterowania systemu z urządzeniem RD2 

     Pełni ono następujące funkcje w zakresie przygotowania powietrza wewnętrznego: 
  • wentylacja z odzyskiem energii cieplnej z powietrza usuwanego, 
  • chłodzenie, 
  • ogrzewanie, 
  • filtracja powietrza. 

  piątek, 25 marca 2011

  klimatyzacja VRV

  Firma DAIKIN wprowadzi na rynek polski system klimatyzacyjny ze zmienną ilością czynnika chłodniczego VRV, III generacji (skrót Variable Refrigerant Volume - zmienny przepływ czynnika chłodniczego). Podczas projektowania systemu wykorzystano zarówno najnowsze osiągnięcia techniki klimatyzacyjnej, jak i doświadczenia zdobyte podczas doskonalenia systemów II generacji. System VRV III jest odpowiedzią DAIKIN'a na ciągle rozrastający się rynek dla systemów klimatyzacji dużej wydajności z zachowaniem elastyczności proponowanych rozwiązań klimatyzacji. 

    Klimatyzacja  Daikin oferuje użytkownikom VRV III w 6-ciu podstawowych modelach jednostek zewnętrznych, umożliwiających 22. kombinacje w zakresie wydajności chłodniczej od 14,0 do 138,0 kW, stopniowanych co 5 kW. Ponadto na szczególną uwagę zasługuje liczba jednostek wewnętrznych mogących pracować w obrębie jednego systemu, która wynosi do 40. sztuk. Projektanci mają do dyspozycji 10 typów i 63 modele jednostek wewnętrznych o wydajnościach chłodniczych/grzewczych od 2,3 do 28,8 kW. System będzie dostępny w dwóch wykonaniach: pompa ciepła oraz z odzyskiem ciepła, przy którym w tym samym czasie część jednostek może pracować w trybie ogrzewania, a pozostałe w cyklu chłodzenia. 

   

     Jednak w polskich warunkach klimatycznych najważniejszym parametrem technicznym nowego systemu klimatyzacji jest temperaturowy zakres pracy. System prawidłowo i efektywnie pracuje w trybie chłodzenia w zakresie temperatur powietrza zewnętrznego od -5oC do +43oC oraz, co można uważać za szczególne osiągnięcie, w cyklu ogrzewania w zakresie od -20oC do +15,5oC. Osiąganie takich parametrów sprawia, że system klimatyzacji ten może być zaprojektowany i użytkowany jako jedyne źródło ciepła dla dowolnych obiektów. Zastosowanie jednego nowoczesnego systemu grzewczo-chłodzącego znacząco obniża koszty inwestycyjne, a także dzięki wysokiemu współczynnikowi przetworzenia energii COP w sposób wymierny obniża koszty eksploatacji. 

  Energooszczędność, ekologia 
   Klimatyzacja VRV III jest systemem o bardzo wysokim współczynniku przetworzenia poziomu termicznego energii COP, definiowanym jako iloraz wydajności (mocy) chłodniczej urządzenia i mocy elektrycznej niezbędnej do przeprowadzenia tego procesu. Prezentowane w diagramie wartości plasują system klimatyzacji VRV III na pierwszym miejscu w kategorii energooszczędności i kosztów eksploatacji. Niski koszt eksploatacji klimatyzacji ma decydujące znaczenie zwłaszcza na Polskim, bardzo trudnym rynku wynajmu powierzchni biurowych. 

   

     Zastosowanie jako czynnika roboczego freonu R 410A pozbawiło czynnik chłodniczy składników działających destrukcyjnie na warstwę ozonową Ziemi (w stosunku do R 407C zupełnie wyeliminowano jako jego składnik freon R 22). Ponadto ilość czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej i instalacji rurowej zredukowano o ok. 18%. 

  czwartek, 10 marca 2011

  centralka z odzyskiem

  Oferta przeznaczona do wentylacji biur, domów, mieszkań


  Nazwa produktu/typoszeregu: Kompaktowa centrala wentylacyjna Schulbox 750 H

  Nazwa producenta:  Grupa Rosenberg

  Dane techniczne:  Maksymalna wydajność powietrza: do 750 m3/h (30 osób x 25 m3/h)
  Napięcie zasilania: 1 x 230 V / 50 Hz
  Przyłącze kanału: 315 mm
  Długość:  1950 mm
  Wysokość: 2020 mm
  Głębokość: 500 mm
  Masa: 380 kg
  Izolacja obudowy: 60 mm
  Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m: 35 dB(A)
  Klasa filtracji: F5/F7

  Atesty, aprobaty, certyfikaty, CE itp. (nazwy i numery):  Deklaracja zgodności

  Zastosowanie produktu:  Urządzenie przeznaczone jest do wentylacji  szkół, przedszkoli i uczelni,oraz do wentylacji sal szkoleniowych i konferencyjnych.

  Opis produktu centrala wentylacyjna:  Energooszczędny system wentylacyjny Schulbox 750 H wykorzystuje wentylację wyporową, dzięki czemu wymiana powietrza jest zawsze na najwyższym poziomie, daje uczucie komfortu, a przepływ powietrza nie jest odczuwalny. Centrala została wyposażona w wymiennik płytowy przeciwprądowy, dzięki czemu odzysk ciepła przekracza 90%.
  Silniki EC zastosowane w wentylatorach umożliwiają dostosowanie parametrów pracy do aktualnego zapotrzebowania. Wewnętrzny układ regulacji współpracuje z czujnikiem CO2.
  Bezramowa konstrukcja obudowy centrali wentylacyjnej, z panelami pokrytymi podwójną blachą stalową, zapewnia (dzięki izolacji grubości 60mm) bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej i tłumienia dźwięków. W połączeniu z wbudowanymi tłumikami akustycznymi dla powietrza nawiewanego i wywiewanego zachowane są zalecane wartości tłumienia dźwięków wynoszące dla sal lekcyjnych 35 dB(A).
  Centrala posiada klasą sprawności energetycznej A+ (zgodnie z niemiecka dyrektywą RLT 01).

  czwartek, 24 lutego 2011

  klimatyzacja oferta

  W tym roku firma FC zwiększyła swój asortyment w zakresie
  splitów i multisplitów o szereg nowych mocowo urządzeń. Dodatkowo odświeżono design wszystkich klimatyzatorów, stawiając na nowoczesną, funkcjonalną i estetyczną linię urządzeń. Mają one nie tylko
  sprawnie funkcjonować, ale również pasować do pomieszczeń, w
  których się znajdują, czy nawet pełnić funkcję dekoracyjną. Taka
  myśl przyświecała stylistom naszej firmy. I, jak można się przekonać, cel został osiągnięty. Coraz częściej klimatyzator staje się nie tylko urządzeniem chłodzącym, ale również urządzeniem dekoracyjnym, dopasowanym do wystroju wnętrza.
  Klimatyzacja  typu split to najprostszy z gamy urządzeń klimatyzacyjnych, którego zadaniem jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Zbudowany jest z dwóch niezależnych części, połączonych linią freonową, urządzeń - jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Dostępne są również
  wersje multisplit, gdzie z jednostką
  zewnętrzną współpracują dwie lub więcej jednostki wewnętrzne.
  Jednak główny nacisk w tej grupie urządzeń FC stawia na urządzenia zwane inwerterami. Jest to wyższa klasa  klimatyzacji Warszawa niż powszechnie znane splity. Zastosowano w nich nowej generacji sprężarkę pozwalającą na bardziej efektywną pracę.
  Cechuje się ona mniejszym poborem mocy przy tej samej wydajno-
  ści, co obrazowo przedstawia się zależnością 1:4, czyli z jednego wata
  pobranej energii elektrycznej otrzymuje się cztery waty mocy
  chłodniczej lub grzewczej. Dodatkową zaletą inwerterów jest
  możliwość efektywnej i opłacalnej eksploatacyjnie pracy przy
  niższych temperaturach zewnętrznych.
  W klimatyzatorach typu inwerter FC postawiło na estetykę i
  funkcjonalność oraz szeroki asortyment produktów pozwalających
  swą mocą dopasować się do każdego rodzaju pomieszczenia. W
  ofercie firmy są urządzenia wewnętrzne - zarówno typowe splity, jak i inwertery, z przeznaczeniem do montażu na ścianę, przy
  podłodze, pod sufitem i jako klimatyzatory kanałowe i kasetonowe

  poniedziałek, 14 lutego 2011

  klimatyzatory

  Nowe jednostki kanałowe klimatyzacji typu FD produkcji  Industries Ltd dedykowane są do klimatyzacji obiektów hotelowych. Jednostkę tą reprezentują 3 modele klimatyzatorów o zakresach mocy chłodniczych: 2,2; 2,8 oraz 3,6 kW.   Jej kompaktowe wymiary (257x570x530 mm) pozwalają na montaż w przestrzeni podwieszonej sufitu w pokojach hotelowych. Jest ona energooszczędna i lekka – jej waga to tylko 20 kg.
  Wielką zaletą funkcjonalną klimatyzatorów jest możliwość doprowadzenia powietrza od spodu lub z tyłu urządzenia. Dodatkowo skrzynkę elektryczną oraz odprowadzenie skroplin można zlokalizować po obydwu stronach jednostki. Warto zauważyć, iż jednostka klimatyzacyjna charakteryzuje się cichą pracą (27/30/33 dB).   Do indywidualnego sterowania nowymi jednostkami kanałowymi można wykorzystać nowy, uproszczony sterownik przewodowy MI typu RH-E3 oferujący jedynie niezbędne podstawowe funkcje urządzenia takie jak: włącz/wyłącz, wybór trybu pracy, nastawy temperatury oraz pracy wentylatora. Sterownik ten  jest intuicyjny i prosty w obsłudze, a ilość jego przycisków jest ograniczona do niezbędnego minimum.
  Jest to rozwiązanie bardzo funkcjonalne, pozwalające w razie potrzeby na sterowanie indywidualne 16 jednostkami wewnętrznymi poprzez wybranie numeru jednostki wewnętrznej z poziomu sterownika. Dodatkowo funkcja automatycznego restartu umożliwia automatyczne wznowienie pracy jednostki wewnętrznej po zaniku napięcia lub włączeniu wyłącznika głównego hotelu.      Istnieje również możliwość sterowania nowymi jednostkami hotelowymi za pomocą standardowego sterownika przewodowego typu RC-E3 posiadającego dodatkowo programator tygodniowy, który może być udostępniony lub zablokowany z „poziomu gościa hotelowego”.         

  sobota, 29 stycznia 2011

  Filtr powietrza

  Coraz częściej łączy się problemy zdrowotne z jakością powietrza, którym oddychamy. Wzrasta liczba stwierdzonych przypadków schorzeń alergicznych i astmy. Według EFA, ponad 80 milionów ludzi w całej Europie cierpi na schorzenia alergiczne, a ich liczba stale wzrasta.

  Dzisiejsze mieszkania i budynki mają lepszą izolację niż w przeszłości, ale skutkuje to ograniczoną wymianą pomiędzy powietrzem na zewnątrz a powietrzem w pomieszczeniu. W wyniku tego powietrze, którym oddychamy wewnątrz budynków może być bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Ponadto zwykle spędzamy nawet do 90% czasu w pomieszczeniach, w których to powietrze może zawierać: 

  • unoszące się alergeny, takie jak pyłki, kurz, a także drobiny roztoczy i sierści zwierząt domowych,
  • substancje sprzyjające powstawaniu alergenów i wzmagające ich oddziaływanie, takie jak pleśń czy dym tytoniowy.
  Rozwiązaniem w takich przypadkach, np. w domach, biurach jest zastosowanie miejscowego oczyszczacza powietrza np. MC 707 firmy DAIKIN.  Filtracja powietrza
  Oprócz szeregu praktycznych funkcji, MC707 zawdzięcza swoje lepsze działanie zaawansowanemu 7-warstwowemu systemowi filtrującemu, który jest efektem nieustannej pogoni firmy Daikin za innowacyjnością i wydajnością: 

  • filtr wstępny (1) – zawierający katechinę – zatrzymuje większe cząstki kurzu oraz sierść zwierząt domowych,
  • aktywny filtr z bio-antyciałami (2) usuwa unoszące się w powietrzu wirusy,
  • jonizator plazmowy (3) powoduje dodatnie naładowanie cząstek kurzu i pyłków, które są następnie usuwane przez ujemnie naładowany filtr elektrostatyczny,
  • Flash Streamer (4 + 5) rozkłada zapachy i substancje chemiczne, np. formalinę na nieszkodliwe produkty rozpadu oraz wzmacnia również reakcję fotokatalityczną na powierzchni tytanowo-apatytowego filtra fotokatalicznego (6), który usuwa bakterie i wirusy,
  • katalizator usuwający zapachy (7) rozkłada nieprzyjemny zapachy (pochłania i neutralizuje)

  Flash Streamer
  Dzięki technologii Flash Streamer opracowanej przez firmę Daikin, MC707 charakteryzuje się wysoką skutecznością w usuwaniu potencjalnie szkodliwych składników powietrza: n 99,6% MC707 usuwa najpowszechniejsze alergeny, takie jak pyłki, kurz, roztocza czy pleśń, oraz substancje wzmagające działanie alergenów, np. formalinę; n 99,99% wirusów i bakterii unoszących się w powietrzu jest usuwane przez nowy filtr z bioprzeciwciałami w ciągu mniej niż 1 minuty (bakterie i zarodniki pleśni są pochłaniane przez tytanowoapatytowy filtr fotokatalityczny, a następnie rozkładane przez Flash Streamer); n 95% nieprzyjemnych zapachów.

  Zalety MC707
  MC707 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrno-niebieskiej i biało-srebrnej. Stylowe wzornictwo oczyszczacza powietrza dobrze komponuje się z każdym wnętrzem – w domu, hotelu, restauracji czy biurze. Maksymalny przepływ powietrza w trybie turbo wynosi 420 m3/h. Dzięki temu daje to możliwość zastosowania w pomieszczeniach do 48 m2. Zastosowanie silnego 4-kierunkowego wentylatora powoduje dotarcie powietrza do każdego miejsca w pomieszczeniu w danym pomieszczeniu.
  Urządzenie można również swobodnie stosować w sypialniach. Dzięki trybowi cichej pracy osiągnięto poziom mocy akustycznej w wielkości 16dB(A).
  Coraz częściej łączy się problemy zdrowotne z jakością powietrza, którym oddychamy. Wzrasta liczba stwierdzonych przypadków schorzeń alergicznych i astmy. Według EFA, ponad 80 milionów ludzi w całej Europie cierpi na schorzenia alergiczne, a ich liczba stale wzrasta.

  Dzisiejsze mieszkania i budynki mają lepszą izolację niż w przeszłości, ale skutkuje to ograniczoną wymianą pomiędzy powietrzem na zewnątrz a powietrzem w pomieszczeniu. W wyniku tego powietrze, którym oddychamy wewnątrz budynków może być bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Ponadto zwykle spędzamy nawet do 90% czasu w pomieszczeniach, w których to powietrze może zawierać: 

  • unoszące się alergeny, takie jak pyłki, kurz, a także drobiny roztoczy i sierści zwierząt domowych,
  • substancje sprzyjające powstawaniu alergenów i wzmagające ich oddziaływanie, takie jak pleśń czy dym tytoniowy.
  Rozwiązaniem w takich przypadkach, np. w domach, biurach jest zastosowanie miejscowego oczyszczacza powietrza np. MC 707 firmy DAIKIN.


  Filtracja powietrza
  Oprócz szeregu praktycznych funkcji, MC707 zawdzięcza swoje lepsze działanie zaawansowanemu 7-warstwowemu systemowi filtrującemu, który jest efektem nieustannej pogoni firmy Daikin za innowacyjnością i wydajnością:
  • filtr wstępny (1) – zawierający katechinę – zatrzymuje większe cząstki kurzu oraz sierść zwierząt domowych,
  • aktywny filtr z bio-antyciałami (2) usuwa unoszące się w powietrzu wirusy,
  • jonizator plazmowy (3) powoduje dodatnie naładowanie cząstek kurzu i pyłków, które są następnie usuwane przez ujemnie naładowany filtr elektrostatyczny,
  • Flash Streamer (4 + 5) rozkłada zapachy i substancje chemiczne, np. formalinę na nieszkodliwe produkty rozpadu oraz wzmacnia również reakcję fotokatalityczną na powierzchni tytanowo-apatytowego filtra fotokatalicznego (6), który usuwa bakterie i wirusy,
  • katalizator usuwający zapachy (7) rozkłada nieprzyjemny zapachy (pochłania i neutralizuje)

  Flash Streamer
  Dzięki technologii Flash Streamer opracowanej przez firmę Daikin, MC707 charakteryzuje się wysoką skutecznością w usuwaniu potencjalnie szkodliwych składników powietrza: n 99,6% MC707 usuwa najpowszechniejsze alergeny, takie jak pyłki, kurz, roztocza czy pleśń, oraz substancje wzmagające działanie alergenów, np. formalinę; n 99,99% wirusów i bakterii unoszących się w powietrzu jest usuwane przez nowy filtr z bioprzeciwciałami w ciągu mniej niż 1 minuty (bakterie i zarodniki pleśni są pochłaniane przez tytanowoapatytowy filtr fotokatalityczny, a następnie rozkładane przez Flash Streamer); n 95% nieprzyjemnych zapachów.

  Zalety MC707
  MC707 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrno-niebieskiej i biało-srebrnej. Stylowe wzornictwo oczyszczacza powietrza dobrze komponuje się z każdym wnętrzem – w domu, hotelu, restauracji czy biurze. Maksymalny przepływ powietrza w trybie turbo wynosi 420 m3/h. Dzięki temu daje to możliwość zastosowania w pomieszczeniach do 48 m2. Zastosowanie silnego 4-kierunkowego wentylatora powoduje dotarcie powietrza do każdego miejsca w pomieszczeniu w danym pomieszczeniu.
  Urządzenie można również swobodnie stosować w sypialniach. Dzięki trybowi cichej pracy osiągnięto poziom mocy akustycznej w wielkości 16dB(A).

  wentylacja w domu

  W nowych budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w domach jednorodzinnych coraz popularniejsza staje się wentylacja  mechaniczna, wymiana powietrza powiązana z odzyskiem ciepła zużytego tzw. „rekuperacja”. Wynika to z rosnącej świadomości użytkowników, którzy chcą zaoszczędzić na ogrzewaniu w okresie jesienno-zimowym. Zależy nam również na komforcie, jaki daje oddychanie świeżym powietrzem przez cały rok bez potrzeby otwierania okien. Co prawda ponosimy koszty związane z projektem, kupnem urządzeń oraz rozprowadzeniem instalacji, ale inwestycja zwraca się po kilku latach funkcjonowania. Na naszym rynku pojawia się coraz więcej urządzeń przeznaczonych do wentylacji mechanicznej z wymiennikami ciepła dedykowanymi do budynków jednorodzinnych. Naszym zadaniem jest dobór urządzenia, które najlepiej spełni nasze oczekiwania. Obliczeniem wydajności, zaprojektowaniem sieci przewodów oraz doborem i umiejscowieniem nawiewników powinien zająć się wykwalifikowany projektant. 
                                
  W centralach wentylacyjnych stosowanych jest kilka rodzajów wymienników ciepła. Najczęściej stosowanym jest wymiennik krzyżowy, w którym powietrze zewnętrzne i wewnętrzne przepływają w przeciwnych kierunkach miedzy płytami wykonanymi z materiałów o dużym współczynniku przenikania ciepła. Zaletą tego typu rozwiązania są niskie koszty, brak konieczności doprowadzania energii elektrycznej oraz rozdzielenie strumieni powietrza. Wadą natomiast jest wykraplanie się wilgoci na ściankach wymienników spowodowane różnicą temperatur, a więc konieczność zastosowania przewodów odprowadzających skropliny. Sprawność takiego wymiennika szacowna jest na ok. 60%. W wymienniku przeciwprądowym praktycznie wyeliminowano zjawisko szronienia, a jego sprawność dochodzi do 85%. Tu płyty ułożone są równolegle lub spiralnie. Wadą są duże gabaryty urządzenia, większe koszty i utrudnione czyszczenie. Najdroższym rozwiązaniem jest wymiennik obrotowy, który składa się z obudowy, wewnątrz której obraca się wirnik z masą akumulującą ciepło. W tego typu urządzeniach odzysk ciepła dochodzi do 90%. Konstrukcja ta pozwala na odzysk również wilgoci, ponieważ strumienie częściowo się mieszają. Konsekwencją tego jest niestety mieszanie się zapachów w ok. 5%. Kolejnym mankamentem jest również dodatkowe zużycie energii przez silnik obracający rotor.
  Przy wyborze rekuperatora powinniśmy zwrócić uwagę na to czy centrala wentylacyjna będzie tylko podgrzewać powietrze w okresach zimnych, czy również chłodzić w letnich. Jeśli tak to musimy zdobyć informację czy centrala posiada chłodnicę i jakiego typu lub czy jest możliwość zamontowania jej np. na kanale, a w tym przypadku czy automatyka jest przystosowana do takiego rozwiązania.

  Do wstępnego podgrzewu powietrza w okresach zimowych stosowane są nagrzewnice najczęściej wbudowane w centralę wentylacyjną. Tu do wyboru mamy dwie opcje: elektryczną lub wodną. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejszym rozwiązaniem jest ta druga. Jednak musimy rozważyć czy mamy możliwość podłączenia przewodów doprowadzających ciepłą wodę o odpowiednich parametrach do króćców nagrzewnicy. Wiąże się to również z dodatkowymi kosztami związanymi z zainstalowaniem pompy obiegowej, zaworów regulacyjnych i automatyki.
                                                  
  Dla użytkownika najważniejsza jest funkcjonalność urządzenia czyli łatwość w obsłudze. W trakcie eksploatacji centrala nie pracuje cały czas na jednakowych parametrach. Zapotrzebowanie na świeże powietrze, jak również jego temperaturę zmienia się w zależności od pory dnia i roku. Może też różnić się w kolejnych dniach tygodnia (dni robocze i weekendy). Należy więc zwrócić uwagę na łatwość w obsłudze, jak i funkcje sterownika, za pomocą którego odbywa się programowanie trybu i parametrów pracy urządzenia. 

  Centrale posiadają filtry powietrza, które trzeba wymieniać po ich zabrudzeniu. Warto więc zwrócić uwagę na ich dostępność na rynku i łatwość w wymianie. 

  Trzeba też zadbać o jakość zastosowanych elementów takich jak wentylatory, wymiennik, filtry i wytłumienie obudowy. Będzie to wpływało na jakość pracy urządzenia, jego hałas i bezawaryjność.
  instalację wentylacji w domu należy traktować jako jedną z instalacji sanitarnych, więc najlepiej ją projektować na etapie rozmów z architektem lub przy aranżacji gotowego projektu domu. Odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie rozmieszczenia kanałów wentylacyjnych, nawiewników oraz usytuowania samej centrali, czyli sporządzenie solidnego projektu wentylacji pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu na wykonanie przejść przez stropy lub wyeliminowanie niektórych ciągów grawitacyjnych. Poza tym pozwoli to na zachowanie walorów estetycznych instalacji. Sieć przewodów wentylacyjnych może być wówczas tak zaprojektowana, że będzie niewidoczna po wykończeniu domu, a nawiewniki i wyciągi nie będą zakłócać estetyki wnętrza. Samo usytuowanie centrali może być wówczas zaprojektowane w miejscu, gdzie obsługa będzie bezproblemowa, jak również korzystne będzie podłączenie innych instalacji niezbędnych do jej działania.

  O warunkach panujących w pomieszczeniu, poza odpowiednim obliczeniem ilości powietrza nawiewanego i doborze najlepszych urządzeń, decyduje również prawidłowe zaplanowanie profilu prędkości przepływu powietrza. Innymi słowy charakterystyka przepływu powietrza i jego prędkość muszą być odpowiednio zaprojektowane, a nie przypadkowe. Głównie należy zwrócić uwagę na wzajemne usytuowanie otworów nawiewnych i wywiewnych w oparciu o właściwości strug powietrza. Nie bez znaczenia jest różnica temperatur powietrza nawiewanego i wywiewanego, jak również rodzaj zagospodarowania pomieszczenia, a nawet oświetlenie.

  Mając na uwadze jakość instalacji należy wykonywać ją z przewodów o jak najlepszej jakości. Do prowadzenia głównych ciągów stosuje się kanały i kształtki z blachy ocynkowanej. Przy podejściach do zakończeń instalacji można stosować przewody elastyczne typu flex. Niektóre ich rodzaje posiadają perforację, która przyczynia się do redukcji hałasu, jaki powoduje przepływające powietrze. Nie powinno się ich stosować w odcinkach dłuższych niż 5 m i do prowadzenia głównych ciągów. Co prawda takie rozwiązanie jest tańsze i mniej pracochłonne, ale przewody tego typu powodują znacznie większe opory przepływu, co powoduje spadek efektywności pracy centrali i wzrost kosztów eksploatacyjnych. Nie możemy też zapominać o innych elementach instalacji takich jak izolacja kanałów i tłumiki hałasu. Izolacja zabezpiecza przed stratą ciepła czynnika nawiewanego do pomieszczenia jak również powracającego do centrali i odzyskiwanego w wymienniku. Tłumiki natomiast są stosowane w pobliżu wentylatorów centrali wytłumiając hałas spowodowany ich ruchem obrotowym.

  W instalacjach wentylacji w domach występuje takie zjawisko jak ciąg wsteczny. Wynika ono z podciśnienia panującego wewnątrz w stosunku do ciśnienia zewnętrznego. Może mieć to niekorzystne skutki np. cofanie się spalin i innych zanieczyszczeń do pomieszczenia.
  W przypadku wentylacji mechanicznej można łatwo sobie z tym problemem poradzić, ustawiając instalację jako lekko nadciśnieniową. To znaczy, że ilość powietrza nawiewanego powinna być o ok. 10 proc. wyższa niż wyciąganego.

  Z punktu widzenia działania samej instalacji wentylacyjnej nie ma znaczenia źródło ciepła, które ma tylko za zadanie zapewnić odpowiednie parametry wodzie zasilającej nagrzewnicę. O ile oczywiście centrala jest w taką wyposażona.

  Jeśli jednak patrzymy pod kątem układu odprowadzenia spalin z kotła gazowego i pieca węglowego to musimy wziąć pod uwagę wymogi co do wentylacji pomieszczeń, w których się znajdują. W takim przypadku trzeba zadbać o to, aby nie było możliwości wymiany powietrza z instalacją wentylacji rekuperacyjnej.

  Również w przypadku odprowadzenia spalin z kominka należy pamiętać, że to musi być oddzielna instalacja. Jest też ryzyko ciągu wstecznego, o którym już wspominałem.

  Ciepło powstałe w kominku można wykorzystać w instalacji wentylacyjnej stosując dodatkowy wyciąg w przestrzeni nadkominkowej. Należy jednak pamiętać, że temperatura powietrza powracającego do rekuperatora nie powinna być zbyt wysoka (nie większa niż 50°C).

  poniedziałek, 24 stycznia 2011

  klimatyzacja serwerowni -założenia

  Aby dobrze dobrać klimatyzację do serwerowni należy pamiętać o następujących sprawach:                        
  1. Należy założyć 100% zamianę energii elektrycznej pobieranej przez sprzęt komputerowy w energię cieplną,
  2. Należy policzyć moc strat urządzeń podtrzymujących zasilanie – tzw. UPS-y – największe straty występują przy pełnym obciążeniu i jednoczesnym ładowaniu baterii po powrocie zasilania, straty te można wyliczyć z danych katalogowych urządzenia dodając 3-5% (sprawność podaje się
  przy pracy z sieci nie uwzględniając strat układu ładowania baterii – typowa ładowarka ma moc około 10% mocy urządzenia, typową sprawność “ładowarki” trudno szacować – zależy ona od konstrukcji i może wynosić od 50 do 90 %),
  3. Należy obliczyć zyski ciepła przenikającego od zewnątrz – przegrody (ściany, stropy, okna i.t.p)
  4. Należy obliczyć straty ciepła pomieszczenia przez przegrody i ustalić temperaturę otoczenia, przy której praca klimatyzatora nie będzie
  wymagana.
  5. Moc chłodniczą klimatyzatora należy dobrać tak, aby mógł odprowadzić ciepło podczas największych upałów,
  6. Minimalna temperatura pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia powinna być równa (lepiej niższa) od temperatury, zewnętrznej, przy której
  całe ciepło wydzielone przez urządzenia w serwerowni może być “oddane do otoczenia” w sposób naturalny,
  7. Względnie pkt.6 najczęściej prowadzi do wniosku: żaden z typowych klimatyzatorów mieszkaniowych, biurowych itp. nie spełnia założonych wymagań
  8. Po uwzględnieniu pkt. 1-7 w szczególności, gdy serwerownia nawet “malutka” znajduje się w “centrum” budynku dojdziemy do wniosku, że
  musimy chłodzić przy temperaturze zewnętrznej 35 st. C i przy -15 st. C, które z typowych wspomnianych wcześniej klimatyzatorów to potrafią ?
  myślę, że lista jest krótka lub “zerowa” – pojawiają się problemy z:
  a/ “startem sprężarki w klimatyzatorach “on-off” - eliminowane tzw. “zestawem zimowymy”, wskład którego “wchodzi” grzałka kartera(u)
  sprężarki (kompresora) – problem zmniejszenia gęstości oleju i umożliwienie rozruchu w niskich temperaturach – należy zauważyć, że
  typowy “kompresor” w klimatyzatorze małej mocy jest napędzany silnikiem asynchronicznym 1-fazowym – silnik taki “z definicji” charakteryzuje się niewielkim momentem rozruchowym,
               

  W klimatyzatorach mogących pracować jako pompa ciepła nie powinniśmy mieć problemu z rozruchem (z gęstością oleju) oczywiście nieznaczne podgrzanie kartera powinno pomóc,
  b/ zbyt dużym “przechłodzeniem” czynnika chłodniczego – eliminowany przez regulację prędkości kątowej (obrotowej) wentylatora – fajne,
  ale typowy napęd wentylatora chłodzącego to również silnik asynchroniczny 1-fazowy, regulator to najczęściej przekształtnik fazowy obniżający tylko napięcie zasilania i “żerujący” na “wentylatorowej” charakterystyce obciążenia, problem: nie można uzyskać regulacji prędkości od 0-100% tylko od około 40-100%, czyli przepływu od około 16-100% , występują problemy z “rozruchem”. Przy wykorzystaniu opcji “hard start” uzyskujemy “dziurę” w zakresie 0-około 16% przepływu, 100% przepływu w czasie rozruchu (typowo 1 do kilku sekund), dalej regulację (jeżeli w czasie rozruchu nie obniżymy temperatury skraplania poniżej zadanej), kolejny problem, to brak pomiaru temperatury czynnika “przechłodzonego” – na wyjściu skraplacza (na wejściu zaworu rozprężnego/kapilary) – wydaje się to bardziej istotne od temperatury skraplania (tutaj jestem amatorem bazuję na znajomości fizyki) – efekt -czynnik chłodniczy zbyt mocno przechłodzony nieodparowuje całkowicie w parowniku (jednostce
  wewnętrznej) i w postaci cieczy doprowadzany jest do kompresora, co “skraca” jego żywotność,
  c/ klimatyzator “inwerter” – płynnie reguluje mocą kompresora
  oczywiście w pewnym zakresie – sprężarka napędzana jest silnikiem 3-fazowym, prędkość (wydajność) jej regulowana jest zgodnie z za-
  sadami regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych przy zachowaniu stałej proporcji
  U/f, w “eleganckich” rozwiązaniach z “inwertera” zasilany jest również wentylator jednostki zewnętrznej (w naszym przypadku skraplacza)
  zapewnia to regulację temperatury skraplania/przechłodzenia. W “topornych” aplikacjach wentylator jednostki zewnętrznej pracuje ze
  stałą prędkością. Ze względu na fakt, że w “inwerterze” znajduje się “masa elektroniki” producent klimatyzacji zabezpiecza swoje urządzenie i np.
  uniemożliwia pracę w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej poniżej -15 st. C,
  efekt – klimatyzator przeżyje, ale… “ugotujemy” serwerownię – małą, czy większą.
                 
  “spojrzenie całościowo” jest ważniejsze niż “obliczenia”.
  Przy projektowaniu chłodzenia niewielkich serwerowni największym problemem jest odprowadzenie ciepła podczas  tzw. klimatycznego okresu przejściowego i  mroźnej zimy.
  Tak na marginesie, to ciepło powinno być wykorzystane, nie “odprowadzone do otoczenia”

  sobota, 22 stycznia 2011

  nagrzewnice do wentylacji

  Nagrzewnice elektryczne do kanałów okrągłych typ EO przeznaczone są do ogrzewania powietrza w kanałowych systemach wentylacyjnych i grzewczych. 

                                             Urządzenia przystosowane są do zabudowy w kanałach – fi 100 ÷ fi 400 mm. 

  Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej (na życzenie z blachy kwasoodpornej), króćce przyłączeniowe posiadają podwójne uszczelki gumowe. Elementy grzejne wykonane są ze stali kwasoodpornej. Nagrzewnice posiadają dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Produkowane są z wbudowanym tyrystorowym regulatorem temperatury albo bez regulacji. 

  Mogą współpracować z regulatorami i czujnikami firmy Reg. 

  Produkujemy też nagrzewnice do zastosowań typowo przemysłowych i technologicznych – wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe.
  Nagrzewnice EN służą do ogrzewania powietrza w kanałach prostokątnych. 

  Nagrzewnice posiadają dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Produkowane są z wbudowanym tyrystorowym regulatorem temperatury albo bez regulacji. Moga być sterowane regulatorami firmy Reg. 

  Oprócz typoszeregu urzadzeń typowych produkujemy też nagrzewnice do zastosowań technologicznych i przemysłowych np. wysokotemperaturowe do 250oC o mocach do 600 kW Obudowa wykona jest z blachy stalowej ocynkowanej albo z blachy kwasoodpornej.  Nagrzewnice serii Tyg są przenośnymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi o solidnej i trwałej konstrukcji. Głównym zastosowaniem tych nagrzewnic jest ogrzewanie warsztatów, garaży oraz innych obiektów przemysłowych. Urządzenia tej serii mogą być w prosty sposób zamontowane na ścianie. Wszystkie modele posiadają wbudowany termostat, za pomocą którego można sterować wentylatorem i mocą grzewczą lub tylko mocą grzewczą. Zakres nastawy 5 – 40 oC. Obudowa wykonana jest z zabezpieczonej przed korozją blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor czerwony. Nagrzewnice są wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.


  Centrale nawiewne elektryczne TERM 

  Centrale nawiewne wentylacyjne CE służą do dostarczania do pomieszczeń powietrza przefiltrowanego i ogrzanego do odpowiedniej temperatury. 

  Posiadają przyłącza o średnicy 100÷315 mm. Typoszereg tworzy 10 urządzeń o mocach 1,2 – 12 kW. 

                                           

  Centrale wentylacyjne (inaczej centrale nawiewne) mogą współpracować z zewnętrznym wentylatorem wyciągowym, z regulatorem prędkości obrotowej oraz tyrystorowym regulatorem temperatury. 

  Centrale wentylacyjne wytwarzane są w dwóch wersjach: bez okablowania wewnętrznego, oraz z pełnym okablowaniem, stycznikami i modułem czasowym.