środa, 22 czerwca 2011

energia w klimatyzacji

Temat efektywności energetycznej jest priorytetowy (m.in. w związku z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych) i choć początkowe działania wymagają nakładów finansowych, w dalszej perspektywie są one opłacalne także ekonomicznie. Na wstępie swojej prelekcji scharakteryzował także efektywność energetyczną Polski na tle innych Państw członkowskich UE. Niestety w stosunku do „starej 15” mamy dwa razy gorsze wyniki, jednak pocieszający jest fakt, że w grupie nowych państw członkowskich jesteśmy jednymi z lepszych w tej dziedzinie. Ponadto w latach 1990-2004 udało się ograniczyć o ponad 40% energochłonność Polski. Większy jest też spadek zużycia energii pierwotnej, mimo niewielkiego spadku zużycia energii finalnej, co po prostu oznacza podwyższenie sprawności jej wytwarzania. Przytoczona została także Dyrektywa 2005/32/WE, która wyznacza ramy w zakresie ekoprojektowania i Dyrektywa 2006/32/WE, która stawia cel oszczędzenia 9% energii w ciągu najbliższych 9 lat (do 2016 r.). Natomiast wiosenny szczyt UE określił bardziej restrykcyjne wymogi - projekt 3x20%. Postawione cele do roku 2020 są następujące:
● oszczędność zużycia energii o 20% w stosunku do zużycia, jakie dzisiaj prognozujemy na rok 2020;
● udział energii odnawialnej na poziomie 20% w całkowitej energii wytwarzanej;
● ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych.
      W projektowanej przez Ministerstwo Gospodarki ustawie o efektywności energetycznej zostanie zasygnalizowane, w jaki sposób Polska ma się wpisać w ustalenia 3x20%. W ustawie zostaną podane: mechanizmy wspierające efektywność energetyczną - m.in. projektowane jest wprowadzenie „białych certyfikatów”, które będą przyznawane za ściśle określone działania prooszczednościowe takie jak:
● zmniejszenie zużycia energii w klimatyzacji,
● zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
● ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji.
     Ilość przyznawanych białych certyfikatów będzie wprost proporcjonalna do poniesionych nakładów finansowych. Certyfikaty takie przedsiębiorstwo będzie mogło zdobyć za własne działania lub nabyć na giełdzie. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo będzie zobowiązane posiadać takie certyfikaty, a zabraknie ich na rynku, będzie mogło dokonać opłaty zastępczej.

  Celem szkoleń jest szczegółowa prezentacja metod  efektywnego zarządzania energią w zakładach przemysłowych, biurowych  zarówno kadrze zarządzającej, jak i technicznej. Specjaliści z PJCEE przeprowadzają również wstępne audyty energetyczne w zakładach przemysłowych, biurach. Skupił się natomiast na przykładach nieefektywnego wykorzystywania energii, z jakimi specjaliści zetknęli się podczas wizyt w audytowanych zakładach. W wystąpieniach pracownicy PJCEE podkreślali fakt, iż w polskim przemyśle istnieje znaczący potencjał do wykorzystywania w zakresie racjonalnego użytkowania energii w układach klimatyzacji i wentylacji.